header-training-camp-bulgaria

Terms And Conditions

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи условия

________________________________________

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Сдружение с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“, ЕИК 176951663, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Шандор Петьофи № 23, ет. 2, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу УСЛУГАТА.

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

2.1. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

2.1.1. Наименование на Доставчика: Сдружение с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“

2.1.2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Шандор Петьофи № 23, ет. 2

2.1.3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Шандор Петьофи № 23, ет. 2

2.1.4. Данни за кореспонденция: info@kometa.bg

2.1.5. Надзорни органи: Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Автоматичен бот (Automatic bot) – програма, която използва мрежови услуги с цел да извършва автоматични действия, като обработка на данни.

3.2. Бисквитки (Cookies) – малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

3.3. Браузър (Browser) – софтуерно приложение за достъпване, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

3.4. Скрийнкаст (Screencast) – видео запис на действията, извършени на екран на компютър с демонстративно-учебна цел.

3.5. Уеб-паяк (Web spider) – вид автоматичен бот.

3.6. Уебсайт (Website) – сбор от свързани уеб страници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа.

3.7. Уеб указатели (Web beacons) – файлове, които позволяват на даден уеб сайт да събира информация за броя на ползвателите, които са го посетили и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

3.8. Материали – текст, видео материали и снимки и друга информация, предоставена на ПОЛЗВАТЕЛЯ от ДОСТАВЧИКА с информационна цел.

3.9. Хиперлинк (Hyperlink) – електронна връзка от една уебстраница към 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

3.10. RSS канал – XML файл, който се появява на всеки уеб сайт, предварително кодиран да показва последните заглавия във форма, който може да се прочете от машина.

4. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

4.1. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество. Услугата включва:

4.1.1. Достъп до информационни ресурси, като част от презентационен материал.

4.2. Доставчикът предоставя, а Ползвателите използват Услугата, съгласно параметрите, обявени на страницата на Доставчика в Интернет.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

5.1. Ползвателят има право да използва Услугата добросъвестно и по предназначение.

5.2. При използването на Услугата, Ползвателят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения в ползването й от другите ползватели.

5.3. Ползвателят се задължава, при използване на уебсайта, да не разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние или предоставя достъп на трети лица до информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали, които:

5.3.1. Противоречат на законите в Република България, приложими чужди закони и на добрите нрави;

5.3.2. Са с нецензурно, порнографско, обидно, расистко и друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;

5.3.3. Съдържат заплаха за живота и/или телесната неприкосновеност на човека;

5.3.4. Са в нарушение на чужди права на интелектуална собственост;

5.3.5. Са в нарушение на чужди имуществени и неимуществени права;

5.3.6. Съдържат junk mail, spam, верижни писма, пирамидални схеми и/или каквито и да е други средства за реклама, за които Ползвателят не е получил изрично съгласие от страна на Доставчика.

5.3.7. Съдържат компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

5.4. Забранява се посещаването на уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „уеб-паяци” или други „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на съдържанието на уебсайта към друг уебсайт.

5.5. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.

5.6. Доставчикът има право по всяко време да изменя и/или допълва базата данни, както и да изменя, допълва или прекратява действието на настоящите общи условия.

5.7. Доставчикът не е задължен да използва конкретен софтуер или софтуерна версия за предоставяне на Услугата. Доставчикът няма задължение да поддържа, променя или добавя функционалности към Услугата или към софтуера, използван за предоставяне на Услугата.

6. ЛИЧНИ ДАННИ

6.1. Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Общ Регламент за защита на личните данни на ЕС.

6.2. Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес https://www.......com/privacy/.

6.3. Ползвателят се съгласява с Политиката за защита на личните данни на Доставчика.

6.4. Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да обработва личните му данни съгласно Политиката му за защита на личните данни.

7. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

7.1. Всички материали, както и елементи на съдържанието на уебсайта _, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, фотографии, графики, скици, презентации, скрийн кастове и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и други закони, приложими за интелектуална собственост, и са притежание на Доставчика и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали.

7.2. Ползвателят няма право да използва, даунлоудва, съхранява, зарежда на екран и принтира съдържанието, свързано с предоставяне на Услугата за търговски цели.

7.3. Използването на материалите, както и съдържанието на уебсайта, както и на всички обекти на права на интелектуална собственост, публикувани на уебсайта ____ е разрешено при запазване на всички обозначения по отношение на авторски и други права на интелектуална собственост (включително добавяне на хиперлинк към уебсайта).

7.4. Ползвателят има право да използва заглавие и/или част от текст от уебсайта на Доставчика в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие че това не причинява вреди за Доставчика, при запазване обозначаване на името на уебсайта и посочване на електронна препратка към него и/или неговите партньори, на който е публикуван целият материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на електронната препратка не следва да въвежда Ползвателя в заблуждение по отношение на Доставчика и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Доставчика и/или неговите партньори интерфейс.

7.5. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Доставчикът си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

7.6. За всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание се изисква изрично писмено разрешение на Доставчика. Забранява се възпроизвеждане, промяна, публичен показ и т.н. на част или цялото съдържание на уебсайта без посоченото изрично писмено разрешение на Доставчика.

7.7. При предоставяне на трети лица, използване, копиране, принтиране или възпроизвеждане на материалите публикувани в уебсайта, извън допустимата лична употреба, и посоченото в настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост, Ползвателят дължи на Доставчика неустойка в размер на 10 000 (две хиляди) лева за всяко отделно нарушение.

7.8. Разпоредбата на предходния член не лишава Доставчика от възможността на общо основание да претендира пълния размер на претърпените вреди, надвишаващи размера на уговорената неустойка.

7.9. С приемането на тези Общи условия, Ползвателят се задължава да не нарушава чужди права на интелектуална собственост при ползване на уебсайта.

8. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

8.1. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на достъп до уебсайта.

8.2. Информацията на уебсайта на Доставчика, се предоставя „във вида, в който е” и Доставчикът не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Ползвателя, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Доставчикът няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Ползвателя.

8.3. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез уебсайта ___.

8.4. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на уебсайта, посредством който се предоставя Услугата от компютърни вируси, троянски коне или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи.

8.5. Доставчикът не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством уебсайта ___. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.

9. КОМУНИКАЦИИ

9.1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.

9.2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

9.3. Писмената форма се счита за спазена и когато Доставчикът постави съответното съобщение или уведомление на видно място в уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в уебсайта се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

10. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

10.1. Ползвателят е длъжен да обезщети Доставчика и трети лица за всички директни и индиректни вреди и пропуснати ползи, включително съдебни такси и адвокатски хонорари, които са резултат от неспазване от страна на Ползвателя или лица, за които отговаря, на условията на настоящите Общи условия.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Услугата.

11.2. Ползвателите приемат новите общи условия от момента на използването след промяната им, без изрично уведомление за промяната.

12. ДРУГИ УСЛОВИЯ

12.1. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на всички текстове.

12.2. За неуредените въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези условия, се прилагат законите на Република България.

12.3. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

___ Всички права запазени.

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта. Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на Сдружение с нестопанска цел “ФУТБОЛЕН КЛУБ КОМЕТА“.

12.4. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.06.2022 г.