header-training-camp-hungary

Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ELÖLJÁRÓBAN:

Személyes adatokat csak a jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Feleslegesen nem kívánunk személyes adatokat gyűjteni és kezelni, csak amennyire szükséges. Ha személyes adatokat szükséges kezelnünk, törekszünk arra, hogy ez azonosítást szükség szerint ne igényeljen.

Anyagokat, hírleveleket kéretlenül nem küldünk.

A személyes adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk, illetéktelen hozzáféréstől védjük.

A természetes személyeket személyes adataik kezelése tekintetében megillető jogok és szabadságok védelmére kiemelt figyelmet fordítunk, és ennek érdekében megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hoztunk és alkalmazunk.

Az adatkezelés tisztességes, átlátható és biztonságos módon történik, az érintettek érdekei figyelembe vételével.

I. BEVEZETÉS:

1. Miről szól ez a tájékoztató? (a tájékoztató hatálya)

A jelen adatkezelési tájékoztatóval (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tájékoztatást nyújtunk arról, hogy személyes adatait, milyen célra használjuk és hogyan kezeljük.

2. Mik azok a személyes adatok? (személyes adat fogalma)

Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

3. Mit kell a személyes adatok kezelésén érteni? (adatkezelés fogalma)

A személyes adatok kezelése alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük. Adatkezelést jelent a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, a beléjük való betekintés, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

4. Ki kezeli a személyes adatokat? (adatkezelő adatai)

Az adatokat a Juventus Camp Hungary szervezője a Dunakanyar Régió UFC Közhasznú SE kezeli, ez a jogi személy határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, ez a cég a személyes adatok adatkezelője (a továbbiakban „Adatkezelő”).

5. Az Adatkezelő nevében kezel más személy személyes adatokat? (adatfeldolgozók)

Igen, ezeket a személyeket hívjuk adatfeldolgozóknak. A Tájékoztató felsorolja, hogy az Adatkezelő nevében milyen más személyek milyen okból és módon kezelnek személyes adatokat.

6. Az érintett által megadott személyes adatok valósága és jogszerűsége

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, kivéve, ha jelen Tájékoztató másként nem rendelkezik, a megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az érintett regisztráló szavatol azért, hogy a regisztrációs lap megtekintése és az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. az érintett által létrehozott tartalom közzététele során stb.) az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. Az érintett részére az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokba, regisztrációs lapra feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség az érintettet terheli. Az érintett az általa regisztráláskor megadott adatainak (pl. név, azonosítók, stb.) rendelkezésre bocsátásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről, illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta. Az Adatkezelő kizárja a felelősségét abban az esetben, ha az érintett az Adatkezelő által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatainak, különösen a nevének, lakcímének vagy e-mail címének pontatlansága, hiányossága, megváltozása, illetve e-mail fiókja üzenet fogadásra alkalmatlan állapota miatt kára származik. A 16. életévét be nem töltött érintett személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az Adatkezelőnek nem áll módjában az adatkezeléshez hozzájáruló személy (jellemzően törvényes képviselő) önálló nyilatkozati jogosultságát ellenőrizni, illetve annak nyilatkozat tartalmát megismerni. Az érintett törvényes képviselője szavatol azért, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az Adatkezelő szolgáltatásainak használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

7. Az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályok

A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az Adatkezelő különösen figyelemmel volt a következő jogszabályokra: az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletére („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Eker. tv.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseire.

II. AZ ADATKEZELÉSEKRŐL

II. 1. A WEBOLDAL LÁTOGATÓINAK:

A cookie-k (sütik) egyedi számítógép-, illetve készülékazonosítót, profilinformációkat tárolnak. A cookie-k a Weboldalakat látogatók személyének azonosítására nem alkalmasak, azonban alkalmasak a látogató által a Weboldal látogatásához használt számítógép, készülék azonosítására, felismerésére. Ezek a Weboldal látogatásakor elhelyezésre kerülhetnek a Weboldal látogatói által a Weboldal látogatásához használt számítógépen, készüléken.

1. Milyen cookie-k vannak a Weboldalakon használatban?

A Weboldalakon állandó, vagy nyomkövető, valamint csak egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k is használatban vannak. Az állandó cookie-k teszik lehetővé, hogy a Weboldal emlékezzen a Weboldalt többször felkereső látogatóra és annak preferenciáira, beállításaira. Az egy munkamenethez kapcsolódó cookie-k azt segítik elő, hogy a Weboldal egy látogatás alkalmával felismerje a Weblap látogatóját a lapok közötti váltogatások során is, azonban ezen cookie-k a Weboldal elhagyásakor lejárnak.

A Weboldalakon használt cookie-k között többféle is van, azokat használatuk célja szerint különböztetjük meg:

- Technikai cookie-k: A technikai cookie-k használata a Weboldal helyes megjelenítését és működését, így többek között a Weboldalra való bejelentkezést vagy a jegyvásárlások kezelését teszi lehetővé, ezek szükségesek a Weboldal megfelelő megjelenítéséhez.

- Funkcionális cookie-k: A funkcionális cookie-k a Weboldal böngészésének és az ennek során alkalmazott preferenciáknak a nyomon követését teszik lehetővé, a Weboldal ezek segítségével emlékezik többek között a regisztrációs adatokra, a látogató által megtekintett rendezvényekre, a nyelvi beállításokra, stb.

- Analitikus cookie-k: Az analitikus cookie-k a Weboldalakat látogatók Weboldalon mutatott magatartásának nyomon követését teszik lehetővé, és ezzel elősegítik, hogy a Weboldal látogatók általi használata, kihasználtsága alapján a Weboldal tovább fejleszthető legyen, és a felhasználóknak még jobb felhasználói élményt nyújtson, és még hasznosabb tartalmakat jelenítsen meg. A Weboldalakon a Google Analytics szolgáltatás használatával valósul meg a Weboldalak használatának elemzése. Ha a Weboldalak látogatója nem kívánja, hogy a Weboldal használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is) cookie-k gyűjtsék és dolgozzák fel, ezt meg kívánja akadályozni, akkor letöltheti és telepítheti a következő linken elérhető böngésző plug-int: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

- Google Adwords nyomkövető cookie-k: A Weboldalakon a Google nyomkövető cookie-k segítségével valósul meg az információszerzés arról, ha a Weboldal látogatója a Weboldalt azt követően érte el, hogy megtekintette a Google rendszerén keresztül megjelenített hirdetéseink egyikét, vagy rákattintott arra. A nyomkövető cookie-k segítségével szerzett információ alapján statisztika készíthető a hirdetéseket megtekintő vagy arra kattintó Weboldal látogatókról. A Weboldalakon megtekintett tartalom alapján a Google képes célzott hirdetések megjelenítésére a Google más partnereinek webhelyein.

- Harmadik féltől származó cookie-k: A Weboldalakon egyes funkciókkal kapcsolatban harmadik felek szolgáltatásai is megjelennek, különösen közösségi oldalakkal (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) kapcsolatban (például egy link valamely előadó Facebook oldalára), amelyek tartalmazhatják harmadik felek cookie-jait. Ezen harmadik felek cookie használatára az Adatkezelő szabályzatai nem terjednek ki, erre vonatkozóan kérjük, keressék fel a harmadik fél szolgáltató vonatkozó szabályzatait.

2. Milyen személyes adatokat hordoznak magukban a cookie-k?

Ezek a cookie-k tehát a Weboldal látogatója által használt számítógép, készülék egyedi azonosítószámát, a Weboldal látogatásának dátumát és időpontját, a Weboldalon töltött böngészési időt, a Weboldal használatának módját, a Weboldal megtalálásának előzményét hordozzák magukban.

3. Hogyan tiltható meg a cookie-k elhelyezése a számítógépen, készüléken?

A Weboldalak látogatói a böngészőjük megfelelő beállításával tudják a cookie-knak a látogató által használt számítógépen, készüléken való elhelyezését megtiltani. Továbbá, a Weboldal látogatói a Weboldal „Cookie beállítások/irányelvek” oldalán kiválaszthatják, hogy a funkcionális, az analitikus, a nyomkövető vagy harmadik féltől származó cookie-k elérhetők legyenek-e a Weboldal látogatása során. A beállítások bármikor módosíthatók a „Cookie beállítások/irányelvek” oldalon. Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a cookie-k számítógépen, készüléken való elhelyezésének megtiltása esetén azonban a felhasználói élmény nem teljes, a Weboldal látogatója a Weboldal egyes elemeit nem olyan formában éri el, mintha engedélyezte volna a cookie-k elhelyezését. A funkcionális cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi többek között, hogy emlékeztetőt kapjon a kosárba helyezett termékekről, hogy a nyelvi beállításait a Weboldal megjegyezze, stb. Az analitikus cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi többek között, hogy az oldal-használatát elemezzük annak érdekében, hogy testreszabott tartalmat jelenítsünk meg a Weboldalon vagy személyre szóló ajánlatokkal kereshessük meg a megadott elérhetőségein (amennyiben megadott ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során).

A Google Adwords nyomkövető cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi, hogy a hirdetésekkel kapcsolatban, különösen a hirdetésekre kattintás során hirdetési cookie-k kerüljenek a számítógépére. A harmadik féltől származó cookie-k letiltásával a Weboldal látogatója nem engedélyezi, hogy harmadik felek, elsősorban közösségi oldalak (pl. Facebook, Google+ vagy Twitter) cookie-kat helyezzenek el a Weboldal látogatójának készülékén.

4. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelés részben az érintettek hozzájárulásán alapul (így különösen a kapcsolattartáshoz szükséges adatok esetén), részben a szerződés teljesítésének biztosítása érdekében kerül sor (így különösen a fizetés adatai, a fizetés sikerességével vagy sikertelenségével kapcsolatos adatok) A regisztrációhoz és a kapcsolattartáshoz kapcsolódó személyes adatokat az Adatkezelő jogai és jogos érdekei érvényesítése érdekében a sikeres regisztráció után öt (5) évig (vagy ha az esetleges igényérvényesítés elévülési ideje hosszabb, ezen időtartam végéig) őrzi meg, kivéve a következőket:

az Adatkezelő által kibocsátott számlákat az Adatkezelő a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő időtartam végéig (jelen Tájékoztató időpontjában: nyolc (8) évig) őrzi meg.

III. VÁLLALATI info@juventuscamphungary.hu E-MAIL CÍMRE ÜZENETET KÜLDŐKNEK

1. Milyen személyes adatokat kezel az Adatkezelő a vállalati e-mail címre üzenetet küldő személyekkel kapcsolatban és milyen célból? A vállalati e-mail címre érkezhetnek nem várt, kéretlen üzenetek, úgy, mint önéletrajzok, spam üzenetek, amelyek esetében a küldő hozzájárulása alapján kezel az Adatkezelő személyes adatot, mint a küldő e-mail címét, nevét, lakcímét, telefonszámát, egyéb a küldő által megadott személyes adatot (például születési dátumot, képzési adatokat, fényképet, referenciákat, egyéb dokumentumokat.)

2. Meddig történik az adatkezelés? Az adatkezelés az üzenet tartalmától függően vagy haladéktalanul törlésre kerül (amennyiben téves vagy jogellenes tartalmat hordoz az üzenet) vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart az adatkezelés.

IV. KIVEL OSZTJUK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT? Az Adatkezelő a személyes adatokat (a saját illetékes munkatársain túl) az alábbi személyekkel, mint adatfeldolgozókkal közli a lent megjelölt célokból:

- Az Adatkezelő partnerei (szponzorok, támogatók)

- Egyéb adattovábbítás: Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására, így különösen az Adatkezelő hozzáférhetővé teheti az érintett személyes adatait hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén, illetve az Adatkezelő érdekeinek sérelme, a Szolgáltatásai biztosításának veszélyeztetése esetén. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

V. MILYEN JOGAI VANNAK AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN? Az Adatkezelés során az érintettet különösen a jelen pontban kifejtett jogosultságok illetik meg.

Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez való jog

Törléshez való jog

Adatkezelés korlátozásához való jog

Adathordozáshoz való jog

Tiltakozás joga

Hozzájárulás visszavonásához való jog

Tájékoztatáshoz, helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult az Adatkezeléssel összefüggő tényekről az Adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapni. Az érintett jogosult információkat kérni személyes adatairól és az azok kezeléséről. Az Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a személyes adatait megismerhesse, az azokat tartalmazó iratokról másolatot vagy kivonatot kaphasson. Az érintett jogosult megismerni, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatait kinek, milyen célból és milyen adatkört érintően továbbította. Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett személyes adatairól és azok kezeléséről. Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az érintett jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését, kijavítását. Illetőleg, az Adatkezelés célját figyelembe véve, jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését. Adatkezelő javasolja az érintetteknek, hogy megadott személyes adataikat időről időre ellenőrizzék az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások optimális felhasználása érdekében, és ha szükséges, az adatok pontosítása érdekében keressék meg az Adatkezelőt a fentiek szerint. Az érintett halálát követő öt éven belül a hozzáférés, helyesbítés, korlátozás és törlés jogát az érintett által közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelőnél tett nyilatkozatával meghatalmazott személy vagy ennek hiányában Ptk. szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti.

- Törléshez való jog Az érintett jogosult kérni az alábbi személyes adatainak törlését a) amelyek kezelésére az Adatkezelő nem rendelkezik az érintett hozzájárulásával, vagy törvényi felhatalmazással (tiltakozás), b) amelyekre már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, vagy kezelték, c) amelyekre vonatkozóan az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja d) amelyeket jogellenesen kezeltek, e) amelyeket jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell.

- Adatkezelés korlátozásához való jog Törlés helyett az Adatkezelő korlátozza a személyes adat kezelését a következő esetekben: a) ha az érintett ezt kéri, mert vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás a személyes adatok pontosságának adatkezelő általi ellenőrzéséig tart, vagy b) ha az adatkezelés jogellenes, azonban az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett a személyes adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett jogos érdekei miatt igényli azokat, vagy d) ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, de szükséges annak megállapítása, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos érdekeivel szemben.

- Adathordozáshoz való jog Az érintett jogosult az Adatkezelőtől a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, és ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítani.

- Tiltakozás joga Az érintett jogosult a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozni személyes adatainak a közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban e célból az Adatkezelő nem kezelheti.

- Hozzájárulás visszavonásához való jog Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI. MILYEN INTÉZKEDÉSEKET TESZÜNK A SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁÉRT?

Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságának érdekében megteszi a szükséges, a kor követelményének megfelelő, az adatkezelés céljához, valamint az érintett alapvető jogainak érvényesülését az adatkezelés által fenyegető kockázatok mértékéhez igazodó technikai és szervezési intézkedéseket mind az informatikai eszközök útján tárolt, mind a hagyományos, papíralapú adathordozókon tárolt adatállományok tekintetében, és gondoskodik arról, hogy a vonatkozó jogszabályokban előírt adatbiztonsági szabályok érvényesüljenek. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére, az intézkedések megvalósításának költségeire, az adatkezelés jellegére, hatókörére és céljaira, továbbá az érintett jogainak érvényesülésére. Továbbá, az Adatkezelő különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy károsodásával szembeni védelmet kialakító intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát.

Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik:

az adatkezeléshez használt eszközök jogosulatlan hozzáférése elleni védelmet biztosító intézkedésekről;

az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának megakadályozásáról;

az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről;

az adatállományok vírusok elleni védelméről;

az adatállományok, illetve az adatokat hordozó eszközök fizikai védelméről és fizikai biztonságról;

az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének megakadályozásáról;

az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatának megakadályozásáról;

arról, hogy az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férjenek hozzá;

arról, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére; arról, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe;

a személyes adatoknak azok továbbítása során vagy az adathordozó szállítása közben történő jogosulatlan megismerésének, másolásának, módosításának vagy törlésének megakadályozását;

arról, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen;

arról, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá, hogy a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni; valamint

a papíralapú nyilvántartások tűzvédelemének kapcsolatos intézkedésekről.

Az Adatkezelő az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidens kapcsán rögzíti az adatvédelmi incidens jellegét, az érintettek körét, az érintett adatok körét, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, az adatkezelő által az adatvédelmi incidens kezelésére tett vagy tervezett intézkedéseket, valamint az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követően hetvenkét (72) órával bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintettek jogainak érvényesülésére nézve, az Adatkezelő késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatkezelési incidensről. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére nézve.

VII. KI AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ?

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt jelöl ki, tekintettel arra, hogy általa nyújtott jegyértékesítési szolgáltatás olyan adatkezelési műveleteket foglal magában, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé. Az adatvédelmi tisztviselő személye: Szél Mercédesz, aki a következő e-mail címen közvetlenül elérhető: info@juventuscamphungary.hu

VIII. HOGYAN GYAKOROLHATJA JOGAIT?

Az érintett a tájékoztatás, helyesbítés, kijavítás, törlés vagy zárolás iránti kérelmét az info@juventuscamphungary.hu e-mail címre nyújthatja be. Amennyiben az érintett felveszi a kapcsolatot az Adatkezelővel a jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, megjegyzést, észrevételt tesz vagy kérdést tesz fel, ezeket az információkat az Adatkezelő a megfelelő válaszadás céljából megtartja és felhasználja. Az Adatkezelő köteles indokolatlan késedelem nélkül, azonban legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy (1) hónapon belül írásban, közérthető formában megadni az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmére vonatkozó tájékoztatást. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme alapján, akkor késedelem nélkül, de legkésőbb egy (1) hónapon belül tájékoztatja az érintettet a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelmére vonatkozó intézkedés elmaradásának okáról, valamint tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az Adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről értesíti az érintettet és mindazokat, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

IX. HOGYAN ÉLHET JOGORVOSLATTAL?

Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között nézeteltérés merül fel az adatkezeléssel kapcsolatban, javasolt a vita jogi útra terelését megelőzően kapcsolatba lépni az Adatkezelővel a fenti személyeknél. Az érintett a jogait ért sérelem orvoslása érdekében bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Az érintett bírósághoz fordulás esetén dönthet úgy, hogy a pert nem az adatkezelő székhelye szerint illetékes bíróság, hanem az érintett lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5. Telefonszám: +36 (1) 391-1400 E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu Weboldal: www.naih.hu

X. HOGYAN MÓDOSÍTHATJUK A TÁJÉKOZTATÓT? Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a későbbiekben, különösen jogszabályváltozás esetén saját hatáskörében módosítsa a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy a Tájékoztatóban foglalt információk megfelelő tájékoztatást nyújtanak az érintettek személyes adatai gyűjtésével és kezelésével kapcsolatban. A Tájékoztató rendelkezéseit kiegészíthetik más információk, amelyeket az érintett az Adatkezelőtől kapott. A Tájékoztató módosításáról az érintettek e-mailben kapnak tájékoztatást.

Kelt: Vác, 2019. november 25.